„SZKOŁA Z POMYSŁEM NA WSPIERANIE UCZNIÓW O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH” – WSPÓLNA PRZESTRZEŃ BEZ BARIER

Przygotowując się do opracowania działań w ramach projektu „Szkoła z pomysłem” szukaliśmy obszaru, który wymaga szczególnej uwagi i rozwoju. Dwa wskaźniki, a mianowicie trudny okres pandemii i rosnąca z każdym rokiem liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, wynikającymi: z niepełnosprawności, pochodzenia cudzoziemskiego, migracji
i trudności adaptacyjnych z tym związanych, chorób przewlekłych i stanów emocjonalnych, takich jak: depresja młodzieńcza, stany lękowe, zaburzenia odżywiania, czy trauma po utracie bliskiej osoby, jednoznacznie stały się dla nas wytycznymi do tego, nad jakimi obszarami funkcjonowania szkoły powinniśmy się pochylić.

Uznaliśmy, że budowanie w szkole kultury włączającej jest obecnie najważniejszym stojącym przed nami zadaniem, szczególnie poprzez:

- budowanie szkoły otwartej na każdego ucznia.

- tworzenie przestrzeni umożliwiającej rozwój każdego ucznia i osiąganie sukcesów na miarę jego możliwości.

- budowanie przyjaznego i bezpiecznego środowiska szkolnego.

- podnoszenie świadomości i umiejętności nauczycieli w zakresie budowania kultury włączającej..

- podejmowanie współpracy i działań wspierających rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

W ramach działań wynikających z założeń projektu realizowaliśmy projekty i innowacje:

Nasza szkoła przystąpiła do drugiego etapu badań w ramach projektu „Dobre praktyki
w edukacji włączającej”, realizowanego przez Uniwersytet Śląski w Katowicach na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt „Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku”

Nasza szkoła, jako jedna z dwóch na Targówku, brała udział w projekcie „Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku” realizowanym przez Stowarzyszenie VOX HUMANA.

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych, z uwzględnieniem indywidualnych edukacyjnych i rozwojowych potrzeb uczniów.

Projekt „Międzykulturowa prawa strona Wisły”

W roku szkolnym 2020/2021 w okresie od lutego do kwietnia realizowane były w klasie V warsztaty on-line „Międzykulturowa prawa strona Wisły”.

Projekt realizowany był w ramach konkursu „Młodzi warszawiacy zmieniają swoje miasto” we współpracy z Fundacją dla Wolności, która przeprowadziła warsztaty.

Innowacja pedagogiczna „Mały szachista”

Innowacja pedagogiczna „Mały szachista” jest realizowana przez cały rok, w klasach do których uczęszczają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami.

Główne cele to między innymi: rozwijanie logicznego myślenia i ćwiczenie pamięci i uwagi; kształtowanie pozytywnych cech osobowości, właściwe reagowanie na sukcesy
i porażki, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki, zachęcanie do samodzielnego planowania swoich działań, rozwijanie cech osobowości koniecznych do aktywnego
i etycznego działania.

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców:

Warsztaty dla uczniów – „Pozytywne myślenie”, „Kreatywne myślenie”.

W odpowiedzi na sytuację przedłużającej się nauki zdalnej zespół pedagogów i psychologów zorganizował akcję dotyczącą pozytywnego myślenia. W klasach VII-VIII zorganizowano
i przeprowadzono lekcje/pogadanki na temat pozytywnego myślenia, radzenia sobie ze stresem w pandemii i lękiem przed powrotem do szkoły; W klasach V-VI odbyły się zajęcia na temat twórczego i kreatywnego myślenia, wskazując uczniom na ogromny potencjał i możliwości jakimi każdy dysponuje.

Warsztat dla rodziców i nauczycieli „Dlaczego trudno się dogadać? Zaburzenia o typie afazji u dzieci”. Szkolenie obejmowało zakres wiadomości teoretycznych i wskazówki do praktycznej pracy z dziećmi, u których zdiagnozowano zaburzenia o typie afazji.

Warsztat dla rodziców i nauczycieli „Pamiętać o zdolnych. Praca z recytatorem”.

Uczestnicy warsztatów w praktyce zmierzyli się z zadaniem przygotowania do występu recytatorskiego - od wyboru tekstu, adaptacji, przez interpretację teoretyczną, po praktyczne wykonanie głosowe.

Warsztaty dla rodziców „Wiem, rozumiem, wspieram. Pozytywna Dyscyplina dla rodziców”. Celem warsztatów było zapoznanie rodziców z najważniejszymi aspektami Pozytywnej Dyscypliny i korzyściami wypływającymi z jej stosowania.

EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY – warsztaty dla rodziców „Praca logopedyczna z dzieckiem z zaburzeniami mowy”.

Warsztat wprowadzający „Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli”

Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli z podstawowymi założeniami metody wychowawczej jaką jest Pozytywna Dyscyplina.

Warsztaty dla nauczycieli z okazji „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu”

Celem przeprowadzonych w szkole warsztatów było pogłębienie wiedzy na temat autyzmu, jego przyczyn, przejawów, ze szczególnym uwzględnieniem poznania trudności w funkcjonowaniu ucznia ze spektrum autyzmu w szkole.

Warsztat „ Dostosowanie sprawdzianów dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego”

Celem spotkania było dzielenie się dobrą praktyką i warsztatem nauczyciela wspomagającego w ramach dostosowywania sprawdzianów do potrzeb uczniów, uświadomienie konieczności współpracy nauczyciela przedmiotu i wspomagającego oraz przypomnienie o trudnościach w uczenia się z jakimi muszą się mierzyć uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wszystkie warsztaty prowadzili pracujący w szkole specjaliści pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

W trakcie trwania projektu „Szkoła z pomysłem” odbyły się liczne akcje i wydarzenia, np.: „Pozytywny kalendarz”

Psycholodzy i pedagodzy szkolni w minionym roku szkolnym przygotowywali „Pozytywny Kalendarz”, który był udostępniany uczniom, nauczycielom i rodzicom. W kalendarzu znalazły się pozytywne i motywujące cytaty, przysłowia na każdy dzień, pozwalające na rozpoczynanie każdego dnia od pozytywnej myśli, pomagającej wywołać chociaż mały uśmiech na twarzy czytelnika.

„Dzień tolerancji i szacunku do innych kultur”

W maju 2021r. zorganizowane zostały obchody „Dnia tolerancji i szacunku do innych kultur”.

Celem zajęć było pokazanie uczniom z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą, że są tak samo ważni jak wszyscy inni w społeczności szkolnej i zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie kolegów i koleżanek oraz nauczycieli i pracowników szkoły.

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Konkurs „Tacy sami a jednak różni”

Głównymi celami konkursu jest: przybliżenie społeczności szkolnej pojęcia niepełnosprawności, uświadomienie uczestnikom konkursu i jego odbiorcom różnic i podobieństw w zakresie funkcjonowania osób sprawnych i osób z niepełnosprawnościami. Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej lub prezentacji multimedialnej, której głównym tematem jest ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa „Dzień Kolorowej Skarpetki”

Dnia 21 marca włączamy się w obchody Światowego Dnia Osób z zespołem Downa, którego celem jest między innymi uświadomienie, że dzieci i dorośli z zespołem Downa mają takie same potrzeby, marzenia, oczekiwania jak osoby pełnosprawne.

Akcja ta pomaga również uwrażliwiać nas na tematykę chorób genetycznych i potrzebę pomocy wszystkim osobom dotkniętym różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Solidaryzując się z tymi osobami, zakładamy kolorowe skarpetki - obowiązkowo nie do pary, jako wyraz akceptacji, tolerancji, szacunku i wrażliwości na potrzeby osób z zespołem Downa.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu „Pomaluj swój świat na niebiesko”

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Pomaluj swój świat na niebiesko”. Pod kierunkiem nauczyciela plastyki uczniowie podczas zdalnych zajęć wykonali prace plastyczne będące ich interpretacją idei włączania i solidarności z osobami dotkniętymi tym rodzajem niepełnosprawności.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”

Dołączyliśmy również do akcji #challengeniebieskiemotyle2021 na rzecz osób z autyzmem.

Dzięki grupie „Badacze” z Przedszkola w Ząbkach „Akademia Odkrywcy” dzieci z oddziału przedszkolnego z dużą radością i zaangażowaniem wzięły udział w akcji. Celem wydarzenia było poszerzanie świadomości na temat autyzmu oraz wysłanie iskierki przyjaźni do dzieci z autyzmem i ich rodziców.

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

21 maja 2021 roku obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej.

Akcja została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Celem wydarzenia było promowanie kultury i różnorodności kulturowej, a także oraz podkreślanie jak ważna jest tolerancja i poszanowanie innych.

Akcja - #jestnaswięcej

21 października 2021 roku z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego uczniowie klas VIII wzięli udział w akcji #jestnaswięcej. W klasach zostały przeprowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego zajęcia poruszające temat nękania w sieci, zamieszczania obraźliwych komentarzy wystosowany w stronę drugiej osoby lub całej grupy społecznej , w tym poruszono następujące tematy: co robić z hejtem? co robić gdy jest się świadkiem hejtu? a co jeśli i Tobie zdarza się hejtować? na czym polega konstruktywna krytyka? Symbolem akcji stała się pomarańczowa sznurówka.

„Bajkoterapia – bajki mają moc”

Celem zajęć było nazywanie uczuć i nadawanie im wartości, pokazywanie przez książkę, że inni też mają podobne problemy, ale również zachęcanie do dyskusji, rozwijanie myślenia
i samoświadomości, pomoc w rozwiązywaniu osobistych, trudnych problemów.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego – wrzesień 2020r.

Podejmowane przez nauczyciela wspomagającego, wychowawcę oraz pedagoga i psychologa działania włączające w stosunku do chłopca z klasy VI z Zespołem Aspergera dały mu możliwość prezentowania swojej wiedzy i zainteresowania muzyką. Właściwa postawa innych uczniów w stosunku do kolegi wpłynęła na wzrost samooceny, pewność siebie i otwartość
w relacjach z rówieśnikami. We wrześniu uczeń zgłosił swoją kandydaturę oraz z pomocą mamy i zespołu nauczycieli przygotował kampanię w ramach wyborów do SU. Jego zaangażowanie zaowocowało tym, że został wybrany przez społeczność szkolną na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przeważającą liczbą głosów – 254, kolejni kandydaci uzyskali kolejno 28 i 26 głosów.

Szkołę tworzą uczniowie, nauczyciele i rodzice, to od nas wszystkich zależy, czy wdrażane rozwiązania w zakresie włączania będą odpowiadały na potrzeby wszystkich uczniów. Mądra współpraca, dzielenie się dobrą praktyką, wspólne tworzenie bezpiecznej i przewidywalnej przestrzeni szkolnej, konstruowanie jasnych i spójnych oczekiwań w stosunku do ucznia mającego specjalne potrzeby pozwoli mu na osiąganie sukcesów na miarę jego możliwości. Inkluzyjność szkoły opiera się na tym, jakimi jesteśmy ludźmi i jakich ludzi pragniemy wychować, czy szanujemy i rozumiemy różnorodność, czy uznajemy niezbywalne prawo każdego człowieka do realizowania siebie na miarę swoich możliwości, czy nie manifestujemy rozczarowania wtedy, gdy ktoś nie spełnia naszych oczekiwań, ale potrafimy jako nauczyciele zauważać, cieszyć się i doceniać nawet najdrobniejsze sukcesy naszych uczniów.

Zespół pomocy psychologiczno - pedagogicznej