Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego bierze udział w unijnym projekcie ERASMUS+, w ramach akcji KA122-SCH - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej.

Nasza szkoła zdobyła dofinansowanie w wysokości 76 290 euro na realizację projektu: „Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej”. Projekt potrwa 18 miesięcy.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:
- udział 30 nauczycieli w kursach językowych i metodycznych w Polsce oraz w Executive Training Institute na Malcie;
- szkolenia metodyczne dla wszystkich nauczycieli naszej szkoły;
- poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły o nauczanie interdyscyplinarne;
- nawiązanie współpracy ze szkołami europejskimi;
- liczne wydarzenia mające na celu promowanie wartości europejskich w środowisku szkolnym i lokalnym: konkursy, warsztaty, videokonferencje, projekty tematyczne, lekcje europejskie.

Udział naszej szkoły w projekcie przyczyni się do podniesienia kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli, a co za tym idzie podniesienia jakości pracy szkoły. Nasi uczniowie będą mieli możliwość nawiązania kontaktu z dziećmi z innych krajów europejskich w ramach planowanych działań. Nauczyciele wykorzystają zdobyte umiejętności do urozmaicania zajęć, wprowadzenia nowych metod i technik, co z pewnością wpłynie pozytywnie na motywację dzieci.

Informacje o projekcie będą systematycznie umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej przy wejściu do budynku głównego szkoły.