Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.sp84targowek.eduwarszawa.pl

Daty publikacji i aktualizacji
• Data publikacji strony internetowej: 2022-03-02.
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-02.

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
Zamieszczone informacje są w postaci załączników, które nie są dostępne cyfrowo.
Zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do jej opublikowania.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
• Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-02.
• Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2022-03-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
• adres e-mail - sekretariat@sp84.waw.pl,
• numer telefon - 22 679 78 95.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzymińskiej 227 nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ponieważ schody prowadzące do budynku nie posiadają pochylni, podnośników. Wewnątrz placówki nie ma możliwości przemieszczania się między kondygnacjami (brak wind). Toalety nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarze mają szerokość powyżej 140 cm. Parking przeznaczony dla pracowników szkoły nie posiada miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzymińskiej 232 jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz placówki można przemieszczać się między piętrami za pomocą windy. Przejazd korytarzami oraz wejścia do pomieszczeń edukacyjnych nie stanowią problemu dla osób poruszających się na wózkach. Budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Obiekt nie ma własnego parkingu.

Szkoła Filialna SP84 przy ul. Topazowej 26 nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych, ponieważ schody prowadzące do wejścia głównego nie posiadają pochylni, podnośników. Szkoła Filialna znajduje się na jednej kondygnacji. Wewnątrz placówki przejazd korytarzami oraz wejścia do pomieszczeń edukacyjnych nie stanowią problemu dla osób poruszających się na wózkach. Toalety nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Obiekt nie posiada własnego parkingu.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Szkoła Podstawowa nr 84, Szkoła Filialna przy ul. Topazowej 26

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Szkoła Podstawowa nr 84, budynki przy ul. Radzymińskiej 227 i ul. Radzymińskiej 232